...
Η σειρά Trail Wing είναι συνώνυμο των εξαιρετικών επιδόσεων παντός εδάφους, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες της δικής σας μοτοσικλέτας.

Οι επιδόσεις του TW152 και TW101 σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ειδικά εντός δρόμου, οδήγησαν στην επιλογή του ως εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης σε μηχανές αναγνωρισμένου κύρους όπως BMW F650 1997-2007 Honda, Suzuki V-Strom DL650, Yamaha SCR950.

Πρωτοπορήστε χάριν στην αξιόπιστη τενολογία παντός εδάφους της εταιρείας Bridgestone που εγγυάται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όλες τις επιφάνειες και συνθήκες.

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.